برد مین ال جی 49UH850

2,340,000 تومان

برد مین ال جی 49UH850
 • تعداد بازدید : 32

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UH850V , 49UH85000

جزئیات بیشتر...

2,340,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد ال جی 32LF510

790,000 تومان

مین برد ال جی 32LF510
 • تعداد بازدید : 24

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LF510D , 32LF51000

جزئیات بیشتر...

790,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 42LCD470

1,000,000 تومان

برد مین ال جی 42LCD470
 • تعداد بازدید : 60

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LCD470

جزئیات بیشتر...

1,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 43LH549V
 • تعداد بازدید : 98

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43LH549V

جزئیات بیشتر...

635,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 49UK6300

2,200,000 تومان

برد مین ال جی 49UK6300
 • تعداد بازدید : 32

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UK6300PVB

جزئیات بیشتر...

2,200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 49UB830T

1,900,000 تومان

برد مین ال جی 49UB830T
 • تعداد بازدید : 28

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49UB830T , 49UB83000

جزئیات بیشتر...

1,900,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 32LB551

550,000 تومان

برد مین ال جی 32LB551
 • تعداد بازدید : 30

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LB551D

جزئیات بیشتر...

550,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 42LB6230
 • تعداد بازدید : 52

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LB6230

جزئیات بیشتر...

500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین الجی 55UJ630V

2,400,000 تومان

برد مین الجی 55UJ630V
 • تعداد بازدید : 43

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 55UJ630V

جزئیات بیشتر...

2,400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 49LH549V
 • تعداد بازدید : 57

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43LH549V

جزئیات بیشتر...

983,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 43LJ510V
 • تعداد بازدید : 97

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل ها پشتیبانی شده : 43LJ510V

جزئیات بیشتر...

847,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین ال جی 42LB552V
 • تعداد بازدید : 60

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LB552V

جزئیات بیشتر...

700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 42LM67100

1,600,000 تومان

برد مین ال جی 42LM67100
 • تعداد بازدید : 71

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 42LM67100 , 42LM6710 , 42LM6700

جزئیات بیشتر...

1,600,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین ال جی 32PC55RA
 • تعداد بازدید : 68

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32PC55RA

جزئیات بیشتر...

884,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 43LJ52100
 • تعداد بازدید : 74

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 43LJ52100 , 43LJ520

جزئیات بیشتر...

842,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین ال جی 49LH510V
 • تعداد بازدید : 207

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 49LH510V , 49LH5100

جزئیات بیشتر...

930,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد مین ال جی 49LJ510V
 • تعداد بازدید : 68

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده :49LJ510V

جزئیات بیشتر...

980,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
مین برد ال جی 55LN5420 , 47LN5420
 • تعداد بازدید : 93

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 47LN5420 , 55LN5420 , 50LN5420

جزئیات بیشتر...

800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد مین ال جی 32LN5440
 • تعداد بازدید : 66

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 32LN5440

جزئیات بیشتر...

440,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
مین برد ال جی 50LB5630
 • تعداد بازدید : 71

برد اصلی یا مین برد LG استوک مدل های پشتیبانی شده : 50LB5630

جزئیات بیشتر...

750,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :