برد پاور سونی 65X7500

1,500,000 تومان

برد پاور سونی 65X7500
 • تعداد بازدید : 155

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X7500D , KD-65X750F ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

1,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 55X8500

1,100,000 تومان

برد پاور سونی 55X8500
 • تعداد بازدید : 356

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X8500C , KD-55X850C , KD-55XC8500

جزئیات بیشتر...

1,100,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40D300

200,000 تومان

برد پاور سونی 40D300
 • تعداد بازدید : 352

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40D300A , KLV-40D3000

جزئیات بیشتر...

200,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40D300

400,000 تومان

برد پاور سونی 40D300
 • تعداد بازدید : 273

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40D300A , KLV-40D3000

جزئیات بیشتر...

400,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8500

1,800,000 تومان

برد پاور سونی 65X8500
 • تعداد بازدید : 316

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8500E , KD-65X850E , KD-65XE8500

جزئیات بیشتر...

1,800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 32D300

370,000 تومان

برد پاور سونی 32D300
 • تعداد بازدید : 310

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-32D300A

جزئیات بیشتر...

370,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40NX710
 • تعداد بازدید : 334

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-40NX710

جزئیات بیشتر...

850,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 32W550

450,000 تومان

برد پاور سونی 32W550
 • تعداد بازدید : 313

پاور برد SONY استوک مدل های پشیتبانی شده : KLV-32W550A , KLV-32V550A , KLV-32W5500

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X9000

3,000,000 تومان

برد پاور سونی 65X9000
 • تعداد بازدید : 307

پاور برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X9000H , KD-65X950H ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

3,000,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 2
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8000

2,300,000 تومان

برد پاور سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 256

پاور برد SONY آکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000H , KD-65X800H , KD-65XH8000

جزئیات بیشتر...

2,300,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 55W650

680,000 تومان

برد پاور سونی 55W650
 • تعداد بازدید : 336

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-55W650D

جزئیات بیشتر...

680,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 0
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8077

1,650,000 تومان

برد پاور سونی 65X8077
 • تعداد بازدید : 427

پاور برد SONY اکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8077G , XBR-65X800G , KD-65X800G , KD-65X8000G , KD-65XG8000

جزئیات بیشتر...

1,650,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 75X8000

2,500,000 تومان

برد پاور سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 342

پاور برد SONY اکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000G , XBR-75X8000G , KD-75XG8000 , KD-75X800G

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 75X8000

2,500,000 تومان

برد پاور سونی 75X8000
 • تعداد بازدید : 386

پاور برد SONY اکبند مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8000H , XBR75X800H , KD-85XH8000 , KD-75X800H

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 55X7000

1,500,000 تومان

برد پاور سونی 55X7000
 • تعداد بازدید : 387

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-55X7000E , KD-55X700E , KD-55XE7000

جزئیات بیشتر...

1,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 49X8000
 • تعداد بازدید : 497

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-49X8000G , KD-49XG8000 , KD-49X800G

جزئیات بیشتر...

800,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 40V400

450,000 تومان

برد پاور سونی 40V400
 • تعداد بازدید : 622

منبع تغذیه یا پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KLV-40V400A

جزئیات بیشتر...

450,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 65X8000

1,700,000 تومان

برد پاور سونی 65X8000
 • تعداد بازدید : 505

برد تغذیه یا پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-65X8000G , KD-65XG8000 , KD-65X800G

جزئیات بیشتر...

1,700,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 75X8500

2,500,000 تومان

برد پاور سونی 75X8500
 • تعداد بازدید : 482

پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KD-75X8500E , KD-75X850E ادامه در توضیحات ...

جزئیات بیشتر...

2,500,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :
برد پاور سونی 46BX450
 • تعداد بازدید : 675

منبع تغذیه یا پاور برد SONY استوک مدل های پشتیبانی شده : KDL-46BX450 , KDL-46BX451

جزئیات بیشتر...

616,000 تومان

 • ارسال : رایگان
 • موجودی : 1
 • فروشنده :